Tjänster

Rivning
Vi utför rivning av alla sorters byggnader
och konstruktioner t.ex industribyggnader, bostadshus, cisterner, ståltankar etc. Höjdrivning är i heller inget problem för oss, då vi har rätt utrustning för de flesta höjderna. Förberedande för rivningen upprättar vi miljöinventering, rivningsplan, rivningslov gemensamt med kunden.Anläggning
Vi kan hjälpa dig med markarbeten, anläggningsarbeten och dränering i södra Sverige med omnejd. Vi har lång erfarenhet av stora och små bygg projekt och idag kan vi erbjuda dig helhetslösningar där vi med egen maskinkraft förbereder grunden till ditt bygge, dränera eller ta hand om kompletta anläggningsarbeten
Dränering
Då du har beslutat dig för att beställa dränering så kan detta kännas som en gigantiskt projekt som är svårt att överskåda. Vi tar ner arbetet till jorden. Du får jobbet gjort i rimlig tid och dessutom så kan vi hjälpa dig med efterarbete.


Håltagning
Vid alla typer av byggnation med betong är håltagning i efterhand att föredra. Det kan gälla håltagningar för VVS- och elinstallationer, omborrning för borttagning av grövre betongkonstruktioner, kapning av pelare och balkar samt borrning för räcken och belysningsstolpar etc. Vid renovering av fastigheter används håltagning för exempelvis.


Skrotning
Vi skrotar bort stålkonstruktioner och gammal utrustning. Återanvändning av rivningsmaterial har stor betydelse för både miljön och samhällsekonomi. Vi återvinner minst 95% av materialet. Det kan vara järn – och metallskrot som sorteras och behandlas innan det ska skickas till omsmältning på stål- eller metallsmältverk.


Sanering
Asbestsanering
Vi utför alla sorters asbestsaneringar som framkommer vid våra rivningar. Vi samarbetar med våra UE och kontrollerar noga innan avtalsskrivningar att alla tillstånd som ska finnas för en säker asbestsanering ska kunna utföras. Saneringsutrustningen är enligt arbetsmiljöverkets regler och lagar ( AFS 2006:1 ).

PCB- Sanering
Vi utför alla sorters pcb saneringar till alla våra rivningar. Vi samarbetar med UE och kontrollerar kontinuerligt certifikat och tillstånd som Svenska Fogbrancshen Riksförbund (SFR) ställer krav för att få ett arbete korrekt utfört och ett bra resultat.

Marksanering
Vi erbjuder våra kunder provtagning med en detaljerad analys på schaktmassor etc. för att behandla materialen på korrekt sätt och vi fraktar på korrekt sätt med rätt kompetens på personal och till rätt depå för säker behandling och det mest kostnadseffektiva alternativet.

 Sanering av farliga ämnen i konstruktioner
Vi sanerar också andra sorters farliga ämnen i byggnader som framkommer i rivningar som te.x. i industrin finns många olika ämnen som måste till deponi.
Vi har god kompetens av te.x olja, oljeskadad betong, oljeskadade jordmassor, tjära, kvicksilver och tungmetaller.

Bild tagen från en av alla våra rivningar